Begrippenkader

Opdrachtnemer:

Het OK-SCORE INSTITUTE b.v., hierna het Institute, is gevestigd te 3013 AL Rotterdam aan het Weena 505 en staat sinds 1997 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 27166146.

Opdrachtgever:

De natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdracht:

Een onderzoek waarbij het Institute in het kader van de te verrichten werkzaamheden informatie verzamelt, controleert, analyseert, beoordeelt en tenslotte dienaangaande rapporteert.

Wederhoor:

De gelegenheid die aan de opdrachtgever wordt gegeven om kennis te nemen van én te reageren op de onderzoeksbevindingen alvorens de uitkomsten van het onderzoek aan de opdrachtgever definitief worden gerapporteerd.

Rapportage:

De (veelal) schriftelijke weergave aan de opdrachtgever van de uitkomsten van het onderzoek.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Aan de algemene voorwaarden van een opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of er een zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Aanvaarding opdracht

De opdrachtnemer stelt zich - alvorens de opdracht te aanvaarden - op de hoogte van de achtergronden, de motieven, de veronderstellingen en de verwachtingen van de opdrachtgever. De opdrachtnemer accepteert geen opdracht als de strekking daarvan op voorhand te beperkt of onduidelijk is of anderszins onaanvaardbaar is en aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor hij op grond van door hem aannemelijk te maken kennis en ervaring gekwalificeerd is dan wel conform de door de eigenaar van de OK-Score aan hem verstrekte licentie bevoegd is.

De opdrachtnemer accepteert geen opdracht en zal een reeds in uitvoering zijnde opdracht direct beëindigen indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

De opdrachtnemer aanvaardt evenmin voorwaarden of beperkingen die tot gevolg hebben dat de opdracht niet conform de uitgangspunten binnen het protocol van Institute kan worden uitgevoerd.

Opdrachtbevestiging

Elke opdracht wordt schriftelijk bevestigd. De opdracht komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. Indien zich gedurende de opdrachtuitvoering feiten en/of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overleg gepleegd. De gewijzigde afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat de betaling is ontvangen van de relevante voorschotnota.

Uitvoering en duur opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders in de opdracht-bevestiging is overeengekomen. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. De duur van de opdracht kan echter - behalve door inspanning van het advies- of onderzoeksteam - worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt, de aard en complexiteit van de vraagstukken en de medewerking die wordt verleend. De tijdsduur zal dan ook slechts bij benadering worden gegeven.

Geheimhouding

De opdrachtnemer maakt niet verder of anders gebruik van alle vertrouwelijke gegevens die bij de uitvoering van het onderzoek ter kennis zijn gekomen dan benodigd voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. De opdrachtnemer heeft echter geen wettelijk verschoningsrecht en zal verplichtingen op basis van wet en regelgeving ten aanzien van de beschikbaarstelling van informatie (moeten) naleven.

Rapportage

De rapportage wordt normaliter voor wederhoor in concept voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever het niet eens kunnen worden over de bewoordingen wordt dit omschreven in de rapportage.

Het onderzoeksrapport is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Gebruik van het rapport of (onder)delen van het rapport anderszins, verdere publicatie of ter beschikking stelling aan derden is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het doel van het onderzoek en de toegestane verspreidingskring van het rapport worden door opdrachtnemer in de rapportage opgenomen. Derden kunnen aan onderzoeksrapporten nimmer enige rechten ontlenen.

Honorarium

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. In aanvulling op deze regel wordt normaliter een voorschot van 50% van de begrote kosten in rekening gebracht; dit wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Betaling

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, in valuta zoals op de factuur is vermeld, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder aftrek, enig recht op korting of schuld vergelijking. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Reclame

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van 50% van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Opzegging

Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan opdrachtnemer heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, behoudt opdrachtnemer in alle gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor verrichte werkzaamheden.

Geschillen met derden

Aangezien aan opdrachtnemer verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor opdrachtnemer tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van opdrachtgever komen met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden.

In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, zullen de kosten die opdrachtnemer in dit verband redelijkerwijs moet maken door opdrachtgever vergoed worden. Bij deze kosten wordt gedoeld op - maar niet beperkt tot - ten eerste aanvullende werkzaamheden die opdrachtnemer naar haar oordeel moet verrichten om zichzelf te kunnen verweren of om op te komen voor de belangen van opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven aan opdracht-gever in rekening zullen worden gebracht, ten tweede proceskosten, waaronder kosten van eventuele juridische bijstand en ten derde overige kosten zoals secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere gebonden kosten.

Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk als blijkt dat bovengenoemde kosten gemaakt zullen worden.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of samenhangt met de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechts-handelingen van opdrachtgever, waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van opdrachtnemer.

Overmacht

Opdrachtnemer heeft het recht, als ten gevolge van overmacht de opdracht niet zoals overeengekomen kan worden ingevuld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.